Reklamačný poriadok

Spoločnosti Red Hill Real, s.r.o., so sídlom: Červená Hora 3041/3, 963 01 Krupina, IČO: 51 952 645, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka 35168/S (ďalej len “Realitná kancelária”).

Tento reklamačný poriadok upravuje postupy podania sťažností a podnetov (ďalej len reklamácie) zo strany klienta a postup pri ich riešení.

1. Reklamácia a sťažnosť

    1.     Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie) sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom Red Hill Real, s.r.o.
    2.     Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca.

2. Podanie reklamácie 

    1.     Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:
            A.     Písomnou formou na adresu sídla Realitnej kancelárie uvedenú v záhlaví tohto dokumentu
            B.     Telefonicky na tel. linku +421 949 568 483
            C.     Elektronickou formou na mailovú adresu kollarikova@redhillreal.sk
            D.     Prostredníctvom spolupracovníka Realitnej kancelárie

Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch A) až D), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 5 pracovných dní od podania reklamácie.

    2.     Reklamácia musí obsahovať:
            A.     meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné                     meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.
            B.     popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach
            C.     prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kopie zmlúv, protokol o obhliadke, atď).

3. Prijatie a vybavenie reklamácie

Reklamácia po doručení na adresu sídla Realitnej kancelárie je odovzdaná Zodpovednému pracovníkovi (Compliance officer), ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Realitnej kancelárie. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. realitná kancelária si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

4. Informovanie klienta o výsledku riešenia reklamácie

Klient je do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie Realitnou kanceláriou informovaný o výsledku riešenia reklamácie a to písomnou formou - listu na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej reklamácii.
V prípade, že list bude zaslaný klientovi na ním uvedenú adresu a klient tento list s výsledkom riešenia reklamácie neprevezme, považuje sa za doručený v deň, kedy bol list vrátený späť na sídlo Realitnej kancelárie.

5. Podanie odvolania 

Pokiaľ klient nie je spokojný s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Zodpovedného pracovníka na adresu klienta. V tomto prípade začína plynúť nová 30 dňová lehota na vybavenie odvolania.

6. Zvláštne ustanovenia

Priebeh riešenia reklamácie v rámci Realitnej kancelárie je upravený vnútorným pokynom Spoločnosti určeným len pre internú potrebu Realitnej kancelárie.

Reklamačný poriadok je uverejnený na internetových stránkach www.redhillreal.sk a je k dispozícií v akejkoľvek prevádzkarni Realitnej kancelárie.

Reklamáciu nie je možné riešiť ak:

    1.     prípad, ktorý je podpísaný v reklamácii sa netýka správania Realitnej kancelárie a ňou ponúkaných produktov ani jej zástupcov
    2.     vo veci rozhodol súd alebo iný orgán verejnej moci alebo bolo začaté konanie v tejto veci pred takýmto orgánom.


Tento reklamačný poriadok je platný od 1.10.2018

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Reklamačný poriadok137 kB [pdf]

Kontaktujte nás